มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5

https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2022/05/HA-Standard-Thai-5.pdf