1-2 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ”พัฒนาระบบงานสำคัญเพื่อก้าวสู่ Advanced HA”

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2565 โรงพยาบาลขอนแก่นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ”พัฒนาระบบงานสำคัญเพื่อก้าวสู่ Advanced HA” วิทยากรโดย อ.นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันรับรองคุณภาพ(องค์กรมหาชน) โดยมีนพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล บุคลาการทางการแพทย์ ทีมระบบงานสำคัญต่างๆในโรงพยาบาลเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ Advanced HA  นำเสนอการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ GAP analysis เพื่อพัฒนาต่อยอดระหว่างสิ่งที่ทำอยู่กับมาตรฐาน หาโอกาสพัฒนาองค์กรร่วมกับวิทยากร