27-28 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลขอนแก่นการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานสำคัญสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและเครื่องมือทางการแพทย์ (ENV) เพื่อก้าวสู่ Advanced HA

27-28 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นายนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและประธานคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ทีมผู้บริหาร คณะกรรมการ ระบบงานสำคัญ PCT, PST และหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานสำคัญสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและเครื่องมือทางการแพทย์ (ENV) เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่ Advance HA  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์โกเมธ นาควรรณกิจ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายและการเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ในโรงพยาบาลขอนแก่น ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนากระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาลขอนแก่น ต่อไป