Clinical Tracer Highlight PCT กุมาร : Preterm

14/12/64 เวลา 13.00 น Clinical tracer highlights PCT กุมาร กรณี Preterm เริ่มจากการนำเสนอในห้องประชุม➡️ER➡️LR➡️OR ชั้น 5 คุณากร➡️NICU2
โดยมี นพ.ธวัชชัย เทียมกลาง เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ

สรุปประเด็นจากการตามรอย
✅ER case fast track NB/Preterm
(-)ER call center รับประสาน Case จาก รพ.ต้นทางแจ้งแพทย์ประสานแพทย์เด็กรับ Case ➡️ทำบัตรรอ➡️เตรียมทีมเตรียมอุปกรณ์รับcaseในห้อง resuscitation ➡️รับcaseประเมิน กรณี stable transfer NICU/NB ภายใน 20 นาที,กรณี Unstable resuscitation เท่าที่จำเป็นและ transfer ให้เร็ว
(-)การวัดอุณหภูมิควรใช้ปรอดแก้ววัดทาง rectal ระยะเวลาวัดตามเกณฑ์ term/Preterm
(-)อุปกรณ์ resuscitation เด็ก tubeเด็กขนาดต่างๆ การจัด set ให้พร้อม
(-)การเคลื่อนย้ายให้เร็วที่สุด ตาม KPI ภายใน 20 นาที
(-)เกณฑ์การเข้า fast track ตามแพทย์เด็กพิจารณาตาม Criteria
(-)ERขอแนวทางการดูแลเด็ก Preterm
✅LR ปัญหา sub temperature ขณะ transfer ไปยัง NICU/NB มีการ เตรียมอุปกรณ์ Keep warm ถุงถั่วเขียว อุ่นด้วย microwave ป้องกัน hypothermia
✅OR การเตรียมรับ Case preterm หลังได้รับการประสาน เตรียมทีมเตรียมอุปกรณ์resuscitation เตรียมรถ Emergency มี setแก้เด็ก
(-)แพทย์เด็กเสนอควรมี Umbilical Venus catheter ควรมีเพิ่ม ,10%DW,Bender ควรมี 2 เครื่อง/ฝั่ง(OR),transfer cubeter
(-)ปัญหา hypothermia ของ OR จะมีสูงกว่า LR เนื่องจาก แอร์ในห้องผ่าตัดจะเย็นมาก เสนอเรื่องการปรับอุณหภูมิห้องผ่าตัดให้สูงขึ้นใน case C/S preterm และควรมีการเก็บข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลัง
(-)เสนอเรื่องการให้ความรู้พยาบาล OR ในการดูแลเด็ก Preterm
(-)ควรมี Team ทีมีความรู้เฉพาะทางรับ Preterm
✅NICU2 ปัญหาวันนอนระยะเวลาในการดูแลแต่ละ caseที่ยาวนาน การใช้ทรัพยากรสูง ค่าใข้จ่ายสูง
(-)การฟื้นฟูที่ต้องใช้เวลานาน
(-)ระบบยาเนื่องจาก small dose ความละเอียดสูงควรมีเภสัชประจำ
✅อ.ธวัชชัย เพิ่มเติมเรื่องการเข้าถึงการรับในฐานะที่เป็น รพ.แม่ข่าย
(-)การตั้งตัวชี้วัดและเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้น
(-)การเปรียบเทียบข้อมูลกับรพ.อื่นๆที่อยู่ในระดับเดียวกัน
(-)การต่อยอดทำในโรคอื่นๆ