Verification & Surveillance Survey 25-26 พ.ค.2565

เชิญชวนชาวโรงพยาบาลขอนแก่นเตรียมความพร้อมรับการเยี่ยมเพื่อรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในนันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 -16.00 น. ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี อาคารสิรินธรชั้น 4