กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของการขนส่งผู้ป่วยด้วยรถพยาบาล นพ.รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี รพ.ขอนแก่น

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอ