การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ สาขาการรับส่งต่อ เขตสุขภาพ 7 ครั้งที่ 2/2566

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ สาขาการรับส่งต่อ เขตสุขภาพ 7 ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นพ.เสกสรร สุวรรณแพง เป็นประธานการประชุม วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นพ.เสกสรร สุวรรณแพง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพ สาขาการรับส่งต่อ เขตสุขภาพ 7 ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องจำลอง มุ่งการดี รพ.ขอนแก่น เพื่อติดตามความก้าวหน้าและวางแผนขับเคลื่อนระบบการรับ-ส่งต่อผู้ป่วย เขตฯ7โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาที่เกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบงานรับส่งต่อแต่ละรพ. และสสจ.ทั้ง 4 จังหวัด รวมทั้งศูนย์หัวใจสิริกิติ์ โดย มีประเด็นสำคัญจากที่ประชุมดังนี้
1. สถานการณ์ระบบส่งต่อผู้ป่วย และแผนพัฒนา 4 จังหวัด (กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น)
2. การสร้างควาสมปลอดภัยของผู้ป่วยระหว่างนำส่ง โดย IMAC รพ.ขอนแก่น
3. การสร้าง Safe Inter-hospital transfer เขตสุขภาพที่ 7
👉ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม
https://drive.google.com/drive/folders/1FdAa6m3xQvhJb5-RZNkA-h14LNAIH_ZF?usp=share_link