การส่งต่อผู้ป่วยกลับไปดูแลต่อเนื่องใกล้บ้าน (refer back) ในยุคโควิด