ประชุมเชิงปฏิบัติการพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วยรพ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2565

ศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วยได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพยาบาลในระบบส่งต่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมทักษะและศักยภาพของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยส่งต่อในโรงพยาบาลขอนแก่น และเพื่อสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานของพยาบาล อันจะส่งผลให้ผู้ป่วยที่รับการส่งต่อทุกรายได้รับการดูแลที่เหมาะสม และปลอดภัย โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2564 และรุ่นที่ 2 วันที่ 17 ธันวาคม 2564