กิจกรรม Proactive Referral guideline

               ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ได้จัดกิจกรรม Proactive  Referral guideline  วันที่ 16 - 31 ต.ค.66
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เสริมสร้างความสัมพันธ์บุคลากรปฏิบัติงาน  2) ชี้แจง/ทบทวนแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย  3) แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข
โดยทีมพยาบาลศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วยขึ้นไปชี้แจงแนวทางและแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการส่งต่อผู้ป่วยทุกหอผู้ป่วยรวมทั้งห้องตรวจ OPD