คู่มือการใช้งานระบบเบิกรถพยาบาลส่งต่อผู้ป่วย Refer back-out

            กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำคู่มือการใช้งานระบบเบิกรถพยาบาลส่งต่อผู้ป่วย Refer back-out  โดยหอผู้ป่วย  ผู้ใช้บริการ และผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรม เพื่อขอใช้รถพยาบาลรพ.ขอนแก่น ส่งต่อผู้ป่วยไปยัง รพ.ขอนแก่น

คู่มือการใช้งานระบบเบิกรถส่งต่อ