นางวิลาวรรณ ตาลทรัพย์

นางวิลาวรรณ  ตาลทรัพย์

ประวัติการศึกษา

  • ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
  • ปริญญาโท สาขาการพยาบาลชุมชน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ