นางสาววัชรา ศรีหาราช

นางสาววัชรา  ศรีหาราช

หัวหน้างานศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

ประวัติการศึกษา

  • ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
  • Master of science in community nutrition, University of Indonesia, Indonesia
  • Master of science in caring, Malardalen University, Sweden

ตำแหน่ง   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ