นางสาวอรอนงค์ สรรพสมบัติ

นางสาวอรอนงค์  สรรพสมบัติ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล (Bachelor of Public Health Program)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (Public Health Technical Officer)