นางสาวอรอนงค์ สรรพสมบัติ

นางสาวอรอนงค์  สรรพสมบัติ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี   สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล (Bachelor of Public Health Program)

ปริญญาโท  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการระบาด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Master of Public Health In Epidemiology )

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (Public Health Technical Officer)