ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อระดับโรงพยาบาล ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2566 เวลา 13.30 น.ศูนย์รับส่งต่อผู้ป่วย จัดประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยระดับโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2567  โดย นายแพทย์รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี  เป็นประธานการประชุมฯ  พว.ธัญญารัศม์ ปิยวัชร์เวลา รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  และแพทย์หญิงธิดา พึ่งทหาร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ จากกลุ่มงานอายุรกรรม รวมทั้งคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม   โดยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อที่ปลอดภัย และลดความแออัดในโรงพยาบาล วางแผนประชุมการดำเนินงาน เสนอประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ