ประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย ระดับโรงพยาบาล ครั้งที่ 1 /2565

ศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วยจัดประชุมคณะกรรมการส่งต่อระดับโรงพยาบาลปีงบฯ 2565  วันที่ 19 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่น โดยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการส่งต่อที่ปลอดภัย และลดความแออัดในโรงพยาบาล วางแผนประชุมการดำเนินงาน เสนอประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางต่างๆ พัฒนาระบบส่งต่อให้ดียิ่งขึ้น