ประชุมเชิงปฏิบัติการพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วยเขตสุขภาพที่ 7 ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25-26 ส.ค.65 คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการส่งต่อผู้ป่วย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัยกภาพบุคลากรส่งต่อ ปีงบฯ2565 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งแพทย์EP และพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางในเขตสุขภาพที่ 7 มีผู้เข้าอบรมเป็นพยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ จากโรงพยาบาลในเขต
การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์รพ.ขอนแก่น และ ประธาน Service plan สาขาระบบส่งต่อเขตฯ7 เป็นประธานเปิดการประชุม พว.ธัญรัศม์ ปิยวัชรเวลา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และคณะกรรมการระบบส่งต่อร่วมพิธีเปิดการประชุม