สาขาระบบส่งต่อลงพื้นที่ตรวจราชการ จ. มหาสารคาม วันที่ 27 มี.ค.66

วันที่ 27 มี.ค.66 คณะอนุกรรมการสาขาระบบส่งต่อ เขตสุขภาพที่ 7 โดย นพ.เศรษฐพงษ์ ธนูรัตน์ นพ.รัฐระวี พัฒนรัตนโมฬี นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา พว.อรไท โพธิ์ไชยแสน และนส.อรอนงค์ สรรพสมบัติ เป็นตัวแทนสาขาส่งต่อ จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเด็นตรวจราชการจ.มหาสารคาม ณ รพ.มหาสารคาม โดยมีการนำเสนอสถานการณ์ ผลการดำเนินการ โอกาสพัฒนา และลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์ประสานส่งต่อผู้ป่วย และห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทั้งนี้คณะตรวจเยี่ยมได้รับการต้อนรับคณะกรรมการจ.มหาสารคามเป็นอย่างดี