เอกสารประกอบการประชุมพัฒนาระบบบริการสาขาส่งต่อ วันที่ 13 ม.ค.2566

N Refer 2566 ประชุมส่งต่อเขต 13 ม.ค.66

One Click One Specialist ประชุมส่งต่อเขต 13 ม.ค.66

การกำหนดทิศทาง และการทำแผนยุทธศาสตร์ ระบบส่งต่อ เขต 7

แนวทางรับ ส่งต่อผู้ป่วย 13 ม.ค.66