แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า (Refer out) โรงพยาบาลขอนแก่น

แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า(Refer out)โรงพยาบาลขอนแก่น

แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า (Refer out) โรงพยาบาลขอนแก่น
ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วยได้พัฒนาแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่า(Refer out)โรงพยาบาลขอนแก่น ฉบับแก้ไขวันที่ 7 ก.ค.2565 เพื่อการให้บริการผู้ป่วยได้เหมาะสม ปลอดภัยและทันเวลา ศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วยจึงมีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน Integrated Medical Ambulance Center(IMAC) ในการให้บริการรถพยาบาล และพนักงานขับรถ โดยมีรายละเอียดกแนวทางการการส่งต่อ Refer out ดังภาพที่แนบ