แนวทางการส่งผู้ป่วยกลับเพื่อรักษาต่อเนื่อง (Refer back)โรงพยาบาลขอนแก่น

แนวทางการส่งผู้ป่วยกลับเพื่อรักษาต่อเนื่อง (Refer back)โรงพยาบาลขอนแก่น

ศูนย์รับ-ส่งผู้ป่วยได้พัฒนาแนวทางการส่งผู้ป่วยกลับเพื่อรักษาต่อเนื่อง (Refer back) ฉบับแก้ไขวันที่ 6 ก.ค.2565 เพื่อการให้บริการผู้ป่วยได้เหมาะสม ปลอดภัยและทันเวลา ศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วยจึงมีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน Integrated Medical Ambulance Center(IMAC) ในการให้บริการรถพยาบาล และพนักงานขับรถ โดยมีรายละเอียดกแนวทางการการส่งต่อ Refer back ดังภาพที่แนบ