โครงสร้างบุคลากร


นายแพทย์รัฐระวี พัฒนรัตนโมรี
หัวหน้าศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

นางสาววัชรา  ศรีหาราช
หัวหน้างานศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

พยาบาลวิชาชีพ

นางวิลาวรรณ  ตาลทรัพย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวชัญญานุช  ศรีพุทธา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายศุภมิตร ฤทธิชัย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 

นายธนากร สำเภาทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวเยาวลักษ์ ศรีคำม่วม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาววรรณา บุระคำ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวสุจิตตรา นาสุนทร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวสุภาภรณ์ เรืองมั่นคง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวอรอนงค์  สรรพสมบัติ
นักวิชาการสาธารณสุข

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวเสาวลักษณ์  เหลาเจริญ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางจารุวรรณ โลเกตุ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวนัยนา อภิรมยานนท์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวธนัชชา สินปักษา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายปรีชา วงเจริญ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวอุไรวรรณ ภูไลยาว
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวจีรพร สับพงษ์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางสาวเกื้อกูล  โคตรทุม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล