โครงสร้างบริหาร


นายแพทย์รัฐระวี พัฒนรัตนโมรี
หัวหน้าศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

นางสาววัชรา  ศรีหาราช
หัวหน้างานศูนย์รับ-ส่งต่อผู้ป่วย

นางวิลาวรรณ  ตาลทรัพย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวสุภาภรณ์ เรืองมั่นคง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวอรอนงค์  สรรพสมบัติ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

นางสาวเกื้อกูล  โคตรทุม
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล