ยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจ

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

     SO : พัฒนาคุณภาพระบบสนับสนุนวิชาการด้านการแพทย์ ด้านสาธารณสุข และด้านบริหารจัดการ

     ST : บริหารความร่วมมือการพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนการบริการสุขภาพกับภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 7

   WO : พัฒนาความเป็นเลิศการบริหารจัดการกลุ่มภารกิจ พรส.

    WT : ปฏิรูปการบริหารจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพดิจิทัล (DHSA AHA MIS)