การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อการรับบริจาคอวัยวะและดวงตา” โดยศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น วันที่ 9 กันยายน 2562