ประชุมวิชาการมะเร็ง ประจำปี 2562

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดประชุมวิชาการมะเร็ง ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 7) เรื่อง มะเร็งลำไส้ … ป้องกันได้ และรักษาหาย… จริงหรือ?

เมื่อวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
โดยศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่นได้เล็งเห็นความสำคัญของโรคมะเร็งลำไส้จึงได้จัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วย และเป็นการฟื้นฟูวิชาการรวมถึงแนวทาง การรักษาโรคมะเร็งลำไส้ เพื่อยกระดับความรู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรภายในโรงพยาบาลขอนแก่น ได้แก่ อาจารย์แพทย์ อาจารย์พยาบาล ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งในแต่ละสาขาวิชาชีพมาถ่ายทอดความรู้ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนบริษัทยา อาหารเสริม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปถึงได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการจัดงานและผู้ร่วมประชุมทุกท่านเป็นอย่างดี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขภายในโรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลชุนชน และโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 7 ร้อย – แก่น – สาร-สินธุ์ จำนวน 200 คน