ผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563