แพทย์ประจำบ้าน ชั้นปีที่ 4

นพ.ปัญญวัชร ทวีกาญจน์, นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.ทนงศักดิ์ ขันมา, นายแพทย์ปฏิบัติการ

พญ.ศริญญา ปูรณะปัญญา, นายแพทย์ปฏิบัติการ

นพ.อภิชาติ ขมประเสริฐ, นายแพทย์ปฏิบัติการ