ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสิรินธร

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 – 5 สิงหาคม 2564  (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 19/07/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 05/08/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 06/08/2021
ไฟล์เอกสาร