ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่นด้วยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)รายการ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 14,400 ธีม

ผู้เสนอราคาสามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับประกาศฯ นี้ โดยไปรษณีย์

ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ ที่ไปรษณีย์ประทับตรา เป็นวันรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ส่งไป

ถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นเลขที่ 56 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 043-009900, 043-232555 ต่อ 3750,    โทรสาร 043 – 241463  เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th และ  www.khonkaen.go.th  และ  www.kkh.go.thและ E-mail : contact@ kkh.go.th

ผู้ประกอบการที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของ

ผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ตั้งแต่วันที่  25  ธันวาคม  2562  ถึง วันที่  2 มกราคม  2563  (และเสนอราคา วันที่ 3 มกราคม 2563)

 

 

วันที่ยื่นซอง 03/01/2020
ไฟล์เอกสาร