ประกาศซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 18,000 รีม

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่  30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 30/08/2022
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 02/09/2022
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 05/09/2022
ไฟล์เอกสาร