ประกาศซื้อ กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 24,000 รีม ด้วยวิธี (e-market)

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตั้งแต่วันที่  3-8 สิงหาคม 2566 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ยื่นซอง 09/08/2023
ไฟล์เอกสาร