ประกาศประกวดราคาจ้างกำจัดมูลฝอยจากสถานบริการสุขภาพ (Health-Care Waste : HCW)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 กรกฎาคม 2564  (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 06/07/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 13/07/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 14/07/2021
ไฟล์เอกสาร