ประกาศประกวดราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาเครื่องสวนหัวใจแบบระนาบเดี่ยวชนิดแผ่นรับสัญญาณ ดิจิตอล FPD พร้อมเครื่องฮีโมไดนามิกส์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า แบบรวมอะไหล่

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   19   มีนาคม  2562  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

            ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 200.-บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารตั้งแต่วันที่  11  มีนาคม  2562  ถึงวันที่    18  มีนาคม  2562  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaenpoc.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๓-๒๕๕๕ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

วันที่ขอซื้อชอง 11/03/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 18/03/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 19/03/2019
ไฟล์เอกสาร