ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ แบบรวมอะไหล่

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่   17-24 มิถุนายน   2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 17/06/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 24/06/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 25/06/2020
ไฟล์เอกสาร