ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์เอกสารจำนวน 8,517,180 แผ่น

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่วันที่  29 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 29/11/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 11/12/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 13/12/2019
ไฟล์เอกสาร