ประกาศประกวดราคาชุดเครื่องมือผ่าตัดใหญ่แบบที่ 1 major set no 1 จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 30  พฤษภาคม  ถึง 7 มิถุนายน 2562

(ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 30/05/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 07/06/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 10/06/2019
ไฟล์เอกสาร