ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการ ชุดเลื่อยตัดกระดูกสันอกระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 13/12/2023
ไฟล์เอกสาร