ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ปั้มน้ำดับเพลิง จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 กรกฎาคม 2564  (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 12/07/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 19/07/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 20/07/2021
ไฟล์เอกสาร