ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ ยา Anagrelide 0.5 mg capsule จำนวน 16,000 เม็ด หรือ 160 กล่อง กล่องละ 100 เม็ด ของโรงพยาบาลขอนแก่น (ระยะเวลา12 เดือน)

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 07/12/2023
ไฟล์เอกสาร