ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา รายการ ยา Linagliptin 5 mg tablet จำนวน 162,000 เม็ด หรือ 5,400 กล่อง กล่องละ 30 เม็ด ของโรงพยาบาลขอนแก่น (ระยะเวลา 12 เดือน)

สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

(ประกาศตั้งแต่วันที่ 1 – 19 ธันวาคม 2566)

วันที่ยื่นซอง 20/12/2023
ไฟล์เอกสาร