ประกาศประกวดราคาซื้อ รายการ โลหะดามยึดตรึงกระดูกสันหลังส่วน อก และเอว แบบเกลียวสกรู มี 2 เกลียว (Pedicular Screws System) จำนวน 15 รายการ

          ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ 200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่  7   กุมภาพันธ์ 2562  ถึงวันที่    18   กุมภาพันธ์ 2562  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  20   กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th,www.khonkaenpoc.com

หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๓-๒๕๕๕ ต่อ ๓๗๕๐ ในวันและเวลาราชการ

วันที่ขอซื้อชอง 07/02/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 18/02/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 20/02/2019
ไฟล์เอกสาร