ประกาศประกวดราคาซื้อ เข็มฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว จำนวน 6 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 สิงหาคม 2564 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 02/08/2021
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 09/08/2021
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 10/08/2021
ไฟล์เอกสาร