ประกาศประกวดราคาซื้อ เครื่องมือเจาะตัดกระดูกขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่   27   มีนาคม  2562

 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

 

          ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ในราคาชุดละ 200.-บาท  (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ตั้งแต่วันที่  18   มีนาคม  2562  ถึงวันที่   26  มีนาคม  2562  

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึง

ก่อนวันเสนอราคา

 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkh.go.th, www.khonkaenpoc.com  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๓-๒๕๕๕ ต่อ ๓๗๕๐  ในวันและเวลาราชการ

วันที่ขอซื้อชอง 18/03/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 26/03/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 27/03/2019
ไฟล์เอกสาร