ประกาศประกวดราคาน้ำยาตรวจคัดกรองกลุ่มอาการ Down Syndrome จำนวน 4 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  28 สิงหาคม -8 กันยายน  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

 

วันที่ขอซื้อชอง 28/08/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 08/09/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 09/09/2020
ไฟล์เอกสาร