ประกาศประกวดราคาน้ำยาแช่เครื่องมือฆ่าเชื้อ (Cidex OPA) จำนวน 350 แกลลอน

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  วันที่  3 – 10  กันยายน  2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 03/09/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 10/09/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 11/09/2019
ไฟล์เอกสาร