ประกาศประกวดราคาสายสวนเพื่อการตรวจภายในหลอดเลือดหัวใจ จำนวน 150 สาย

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  25  พฤศจิกายน  – 3 ธันวาคม  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 25/11/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 03/12/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 04/12/2020
ไฟล์เอกสาร