ประกาศประกวดราคาอาหารแห้ง (บรรจุภัณฑ์) จำนวน 72 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  24 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 24/07/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 01/08/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 02/08/2019
ไฟล์เอกสาร