ประกาศประกวดราคา กระบอกฉีดยาผ่านผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวและไม่มีเข็มฉีดยา(Syringe Disposable) จำนวน 5 รายการ

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  18  -27 พฤศจิกายน  2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

วันที่ขอซื้อชอง 18/11/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 27/11/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 30/11/2020
ไฟล์เอกสาร