ประกาศประกวดราคา กล้องส่องตรวจท่อทางเดินนำ้ดีและตับอ่อนชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่ วันที่  16-25  พฤศจิกายน 2563 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 16/11/2020
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 25/11/2020
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 26/11/2020
ไฟล์เอกสาร