ประกาศประกวดราคา ขดลวดหุ้มกราฟต์เพื่อการขยายหลอดเลือดใหญ่จำนวน 20 ชุด

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคา ฯ ชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันที่  วันที่  2-9 ตุลาคม 2562 (ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 043-241463 หรือ 043-009900 ต่อ 3750 ในวันและเวลาราชการ)

 

วันที่ขอซื้อชอง 02/10/2019
วันที่สิ้นสุดขอซื้อซอง 09/10/2019
ราคาซอง(บาท) 200
วันที่ยื่นซอง 10/10/2019
ไฟล์เอกสาร